Dbamy o prywatność osób, których dane uzyskujemy w ramach prowadzonych programów lub zawieranych umów. Państwa dane są u nas bezpieczne i związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi programami oraz zawartymi umowami jest Stowarzyszenie Teraz Mielec (Stowarzyszenie).

2. Cel przetwarzania
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości w ramach prowadzonych programów oraz w celu realizacji zawartych z usługodawcami umów.

3. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
• realizacja umowy (w zakresie Beneficjentów – osób indywidualnych oraz zawartych umów z usługodawcami);
• uzasadniony interes administratora tj. (i) realizacja, ewaluacja i sprawozdawczość prowadzonych programów (w zakresie danych osobowych osób reprezentujących Beneficjentów – osoby prawne oraz koordynujące projekt); (ii) zapewnienie funkcjonalności serwisu internetowego
• zgoda (w zakresie osób korzystających z serwisu internetowego lub osób, które udzieliły zgody w ramach prowadzonych działań Stowarzyszenia)

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Stowarzyszenia. Dane mogą być także przetwarzane przez podmioty trzecie realizujące usługi dla Stowarzyszenia np. w zakresie przeprowadzenia audytu programu.

5. Zbieranie informacji technicznych
Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji z Beneficjentami i użytkownikami aplikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich jak adres IP Użytkownika serwisu internetowego, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

6. Pliki cookies
Serwis internetowy zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari).
Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu internetowego.

7. Czas przechowywania
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania konkretnego działania, a następnie skontrolowania poprawności przeprowadzonego programu. Okresem przetwarzania danych jest również realizacja zawartych umów. W przypadku obowiązków prawnych Stowarzyszenia, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego są przechowywane przez okres niezbędny dla korzystania z serwisu lub aplikacji, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (np. obrona przed roszczeniami).

8. Źródło danych
Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od podmiotów biorących udział w działaniach, podmiotów, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowę na świadczenie usług lub osób korzystających z serwisu internetowego Stowarzyszenia.

9. Kategorie danych
Stowarzyszenie przetwarza dane kontaktowe. Mogą być także przetwarzane dodatkowe dane osobowe niezbędne dla zrealizowania konkretnego działania.

10. Konieczność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w działaniach, realizacji umowy ze Stowarzyszeniem lub korzystania z aplikacji.

11. Wycofanie zgody
W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobom, które udzieliły zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Uprawnienia
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Realizacja praw
Zrealizowania praw osób, których dane dotyczą lub uzyskania dodatkowych informacji jest możliwe poprzez kontakt mailowy pod adresem: [biuro@terazmielec.pl].